سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
عمل کننده بی بصیرت، مانند رونده در بیراهه است . هر چه تندتر رود، ازمقصد دورتر شود . [امام صادق علیه السلام]